مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
242
نام شركت
آب كوش
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9511
843
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
8177
851
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
3168
636
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول