مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
240
نام شركت
ريژآبكار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
4274
418
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
1619
815
آمريكا
گاردنردنور 1500
180
ضربه اي
8452
853
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول