مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
239
نام شركت
آبرسان كوير قم
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
8445
4485
ايران
طرح گاردنردنور 3000
200
ضربه اي
8300
3080
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
3181
318
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
7993
9379
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
8317
3187
ايران
طرح داندو سنگين
180
ضربه اي
8469
4689
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8852
492
ايران
طرح اسپيداستار
300
روتاري
8030
420
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
ضربه اي
9113
679
ژاپن
سانكيو
200
روتاري
5015
262
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول