مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
238
نام شركت
صدرآب يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7799
9977
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
8438
4388
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
6858
8658
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
6800
8600
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
7033
393
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
3280
8032
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
6850
8650
ايران
طرح اسپيداستار 2000
290
روتاري
8481
4881
ايران
طرح اسپيداستار 2500
280
روتاري
4267
464
آمريكا
گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
3997
146
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
1771
212
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
3167
474
انگلستان
داندو 800
350
روتاري
8169
569
آلمان
ويرث
350
روتاري
2426
182
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول