مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
235
نام شركت
روشن رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1528
814
ايران
طرح داندو
200
روتاري
8108
508
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
5782
8257
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول