مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
234
نام شركت
رد آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9268
925
ايران
طرح داندو 800
240
ضربه اي
6622
156
ايران
طرح اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول