مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
233
نام شركت
ذخائر آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2373
372
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
7018
378
روسيه
روسي (اوكا 30)

 

بازگشت به صفحه اول