مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
231
نام شركت
دهدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
ضربه اي
8347
3487
ايران
طرح رستون 60
200
ضربه اي
2774
605
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول