مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
230
نام شركت
دشت و روستا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7136
497
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
6934
496
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول