مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
228
نام شركت
دروا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7986
8679
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
6068
607
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6388
438
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7068
621
انگلستان
داندو 800
220
ضربه اي
1738
737
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول