مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
227
نام شركت
دشت بهاران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1561
206
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9626
982
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2987
657
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
2702
328
ايران
طرح داندو
300
روتاري
8069
469
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
8196
596
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
6699
9966
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
7766
6677
انگلستان
روستون 22
180
ضربه اي
1985
788
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول