مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
225
نام شركت
گل چشمه دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
190
ضربه اي
8262
6282
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
2275
705
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2729
823
ايران
طرح داندو 800
150
ضربه اي
9611
954
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
3511
667
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول