مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
224
نام شركت
دريا پمپ
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
1474
160
آمريكا
گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
9461
721
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول