مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
223
نام شركت
دشت افسون
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8146
546
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4667
580
ايران
طرح اسپيد استار
200
ضربه اي
3090
201
ايران
طرح داندو 800
150
ضربه اي
5783
8357
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
9378
934
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول