مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
222
نام شركت
دشت جيرفت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9922
970
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
5924
405
آمريكا
آيدكو

 

بازگشت به صفحه اول