مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
220
نام شركت
درخشان دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6806
8606
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
9897
698
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8633
872
آمريكا
اسپيداستار 71
180
ضربه اي
4197
200
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول