مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
219
نام شركت
دشت الوند
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6168
667
ايران
طرح اسپيداستار
150
ضربه اي
6634
631
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول