مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
217
نام شركت
دشت اميد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8499
869
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1068
595
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8291
9182
آمريكا
منگلد
280
ضربه اي
5724
289
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول