مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
214
نام شركت
دشت اترك
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8682
845
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
4442
165
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
2657
628
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
4863
163
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
8567
861
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول