مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
212
نام شركت
دشتابان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8109
509
ايران
طرح گاردنردنور 2500
220
روتاري
5004
250
ايران
طرح فلينگ 2000
280
ضربه اي
1999
701
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول