مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
211
نام شركت
ميرآب گستر شرق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7210
1072
ايران
طرح داندو
300
روتاري
3587
8357
ايران
طرح اسپيد استار 2500
250
ضربه اي
7244
4472
ايران
طرح رستون 60
250
روتاري
8204
482
ايران
طرح گاردنردنور 1500
200
روتاري
8036
426
ايران
طرح اسپيداستار 2200
300
روتاري
7234
3472
ايران
طرح فيلينگ 2500
200
روتاري
2448
162
ايران
طرح فيلينگ 1500
200
ضربه اي
8895
696
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
3140
131
انگلستان
رس

 

بازگشت به صفحه اول