مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
209
نام شركت
دلفارد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
9450
5094
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
6381
638
ايران
طرح اسپيداستار 2500
450
روتاري
2406
160
آمريكا
فراك 4000
300
روتاري
9878
972
آمريكا
اسپيداستار 2500
300
ضربه اي
4188
129
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
4212
690
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول