مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
208
نام شركت
دشتكاران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5576
346
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
3713
112
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول