مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
207
نام شركت
خرم زمين
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9068
630
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
3752
152
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول