مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
206
نام شركت
خزر آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1020
311
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6167
375
انگلستان
اينگرسولراند
210
روتاري
5019
266
روسيه
روسي
300
روتاري
8268
729
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول