مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
203
نام شركت
خانه كشاورز فارس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6794
570
ايران
طرح داندو
250
روتاري
9582
940
ايران
طرح فلينگ 2000
300
روتاري
6860
8660
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
9811
595
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
6019
329
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7038
398
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
7232
3272
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
7090
582
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
2715
602
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول