مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
202
نام شركت
خرمدشت اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
5899
401
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
6620
110
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول