مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
199
نام شركت
چم آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7031
391
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7744
4477
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
4027
232
آمريكا
گاردنردنور 1500
200
ضربه اي
9256
906
ژاپن
سانكيو
300
ضربه اي
5312
144
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول