مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
198
نام شركت
روانرود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
8129
529
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
4688
178
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول