مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
193
نام شركت
جهاد حفاري
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
7278
481
آمريكا
فلينگ 2500
150
روتاري
5314
146
آمريكا
گاردنردنور 1500
500
روتاري
5345
219
آمريكا
گاردنردنور 3000
300
روتاري
5288
874
آمريكا
پورتادريل
350
روتاري
6914
475
آمريكا
گاردنردنور 2000
300
روتاري
7252
590
آمريكا
فلينگ 2000
350
روتاري
6844
472
آمريكا
فلينگ 2000
320
روتاري
1167
468
انگلستان
اينگرسولراند
300
روتاري
5003
249
انگلستان
اينگرسولراند
300
روتاري
2409
163
انگلستان
اينگرسولراند
300
روتاري
5313
145
انگلستان
اينگرسولراند

 

بازگشت به صفحه اول