مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
192
نام شركت
جهان آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1533
126
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
5888
402
ايران
طرح فلينگ 1500
200
روتاري
8210
1082
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول