مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
190
نام شركت
جوان رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5268
723
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
8226
2682
ايران
داندو 800
300
روتاري
9958
5899
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
5961
409
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
8944
627
انگلستان
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
5667
732
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول