مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
182
نام شركت
توليد آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
7889
837
روسيه
روسي
180
روتاري
2031
352
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول