مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
180
نام شركت
تعاوني 228 كرمان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8107
507
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
4011
216
ايران
طرح رستون 22
250
ضربه اي
4028
233
انگلستان
روستون 60
150
ضربه اي
9412
507
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
2411
165
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
1563
115
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
3432
675
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
2410
164
انگلستان
داندو 800
250
روتاري
8440
4480
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول