مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
175
نام شركت
پوياب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
ضربه اي
9178
907
ايران
طرح روستون 60
300
روتاري
7992
9279
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
روتاري
8436
4364
ايران
طرح اسپيداستار 2500
350
روتاري
6037
350
ايران
طرح گاردنردنور
180
ضربه اي
9567
569
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول