مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
174
نام شركت
پاك رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
9639
882
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
4016
221
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول