مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
173
نام شركت
حفاري و آبياري پمپ باران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8483
4883
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
8334
3384
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
4768
569
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
7004
358
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4193
145
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول