مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
172
نام شركت
پارسا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
9956
5699
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
6803
8603
ايران
طرح گاردنردنور 2000
350
روتاري
2168
686
آمريكا
شيكاگوپنوماتيك

 

بازگشت به صفحه اول