مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
168
نام شركت
پاسخند
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3661
687
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
9389
389
آمريكا
اسپيداستار 71
220
ضربه اي
3345
986
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول