مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
167
نام شركت
پمپاژ ايران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
2438
199
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
1928
798
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول