مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
165
نام شركت
پيداب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8330
3380
ايران
طرح رستون 60
250
ضربه اي
2841
651
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول