مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
163
نام شركت
باران دشت صحرا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8477
4787
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8403
4038
ايران
طرح فلينگ 2500

 

بازگشت به صفحه اول