مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
162
نام شركت
باران ياب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8461
4681
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
2871
654
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
1252
124
آمريكا
سايكلون

 

بازگشت به صفحه اول