مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
161
نام شركت
جنت آب داراب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
5766
6657
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
6229
304
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
8068
323
آمريكا
منگلد
180
ضربه اي
5368
745
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول