مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
160
نام شركت
بيوش
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6030
339
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
8266
6682
ايران
طرح فلينگ 2500
220
روتاري
9970
7099
ايران
طرح فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول