مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
159
نام شركت
آب رخ لارستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8363
3682
آمريكا
شرام
450
روتاري
8473
4783
ايتاليا
سولمگ
250
ضربه اي
8288
8882
روماني
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول