مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
157
نام شركت
بحرلعل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
9766
993
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
1489
122
ايران
طرح اسپيداستار
180
ضربه اي
8165
565
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
6838
8638
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
6439
436
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
1234
102
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
4009
214
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
2864
642
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول