مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
156
نام شركت
بهاررود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
6001
292
ايران
طرح گاردنردنور
230
روتاري
8115
515
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
4848
824
انگلستان
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول