مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
155
نام شركت
آذر آبدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7739
3977
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
7994
9479
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
روتاري
8150
550
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول