مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
152
نام شركت
باران كرج
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8022
412
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
7225
2572
انگلستان
رستون 60
180
ضربه اي
6282
316
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
2654
604
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
1750
107
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
5388
220
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
7148
556
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
9635
967
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول